چطور نرخ تبدیل دستگاه لیزر صفحه‌ی فرود خویش را ارتقاء دهیم؟

بهترین را ه برای ارتقا دستگاه لیزر نرخ تبدیل انجام مداوم A/B تستینگ است .

A/B تستینگ مراحل ای است که از طریق آن می‌توان دستگاه لیزر فهمید که کدام متغیر در یک پیام تبلیغاتی بر نرخ تبدیل تأثیرگذار است . انجام این آزمودن ساده بدین صورت است که در کنار عناصر ثابت , تغییراتی که در شکل حضور یا این که عدم حضور متغیری خاص صورت میدهد , باز‌بینی میشوند و آن‌هایی که نتایج دستگاه لیزر مثبتی به همراه دارند شناسایی میگردند . در این آزمودن بسیاری عوامل تشکیل دهنده مانند : رنگ زمینه ی این صفحه دستگاه لیزر , عنوان ها , کوتاه یا این که طولانی بودن فرم ها , دکمه‌های فراخوان , نوشته و غیره را امتحان کرد .

با وجود این‌که ترافیک ایجاد شده از طریق پرداخت کلیکی فراوان با ارزش است , می‌تواند زیاد هزینه بر باشد . در مقابل , A/B تستینگ بسیار مقرون به صرفه است .

A/B تستینگ از دو سطح ی با اهمیت تشکیل‌شده شده است . نخستین , متغیرهایی که تصمیم دارید درین کاغذ امتحان نمایید را مشخص و معلوم می‌کنید دستگاه لیزر و دوم , نرخ تبدیل ایجاد شده به واسطه ی هر متغیر را مقدار گیری می‌کنید . انگیزه از این آزمودن به حداکثر رساندن نرخ تبدیل , از روش دستیابی به کارآمدترین دستگاه لیزر و مؤثرترین متغیر از در میان سایر متغیرهاست .

پیش از انجام A/B تستینگ , پیشنهاد میشود , شش پیش نیاز پایین را انجام دهید :


بر فرض ها بسنده نکنید : مبنی بر داده های حقیقی و واقعی تصمیم گیری کنید . کلیه چیزی را امتحان فرمایید , نه تنها عناصری دستگاه لیزر که فکر می‌کنید احتمال دارد مخاطب به آن ها دقت نماید .

یک نقطه ی انتها برای کار خویش در لحاظ بگیرید : برای این که درین آزمودن , موفق کار نمائید , بایستی قبل از استارت , یک مورخ دستگاه لیزر نقطه پایان برای فعالیت خویش در نظر بگیرید . از پیشین , مقطع فرصت مشخصی را برای تستها معلوم کنید تا نتایج صحیحی را به دست آورید .

تنها بر شیوه های موضوع تأیید توکل نکنید : همه‌ی متغیر ها و ترندهای مو جود را آزمون نمایید و از آن‌ها تجربه کسب نمائید .

در هر فرصت صرفا یک متغیر را امتحان نمایید : در‌این‌صورت‌ می توانید فقط بر یک متغیر تمرکز کنید و نتایجی که به دست میاورید , آشکار و روشن , و به‌راحتی قابل دستگاه CNC . برای مثال در صورتیکه دکمه‌ی فراخوان و عنوان خود را به‌طور همزمان تغییر تحول دهید , چه‌طور متوجه میشوید که نرخ تبدیل از روش کدامیک افزایش یا این که کم شده است؟

به‌علاوه , زمانی که در حیث می گیرید بایستی برای حساب و کتاب تغییرات ایجاد شده از طریق یک متغیر کافی باشد .

به معناداری آماری توجه کنید : درصورتی که A/B تستینگ به شما نشان می‌دهد که کدام متغیر خوبتر عمل نموده است , معناداری آماری , شما‌را از اینکه نتایج این آزمودن قابل اعتماد است یا خیر باخبر می‌کند . برای درک کردن به معناداری آماری , بایستی نمونه‌ی آماری شما به مقدار ی کافی وسیع باشد . مثلا , اگر متغیر شما در A/B تستینگ , طولانی یا این که کوتاه بودن فرم باشد و افزایش نرخ تبدیلی را در‌این آزمودن تجربه نمایید , ولی نمونه‌ی آماری شما از شش نفر ساخته شده باشد , نمی‌توانید از معناداری آماری اطمینان حاصل فرمایید .

معیارهای خویش برای پیروزی را گزینش نمائید : معیارهای شما برای توفیق به مدل صفحه‌ی فرودی که آزمودن می‌کنید مربوط است . آیا برای به اشتراک گذاری اضافه در رسانه‌ی اجتماعی طرح ریزی می‌کنید؟ یا برای فروش یا ثبت‌نام بیشتر؟ بایستی قبل از شروع آزمودن این موارد را مشخص نمائید .