فراوانی آپدیت‌های کلیدی دستگاه لیزر

گفتیم که گوگل دستگاه لیزر مرتباً در هم اکنون بهبود و به‌روزرسانی الگوریتم‌های دستگاه لیزر خود است . منش گوگل برای مراقبت سلطه‌ی خود در بازار موتورهای جست‌وجو به این شرح است :

در‌حالتی که من ( گوگل ) دست از عملکرد کشیده و فعال نباشم , درنهایت جای خویش را به یک رقیب دستگاه لیزر دیگر خواهم بخشید .

۷۷ % از کل جستجوهای جهان , سهم گوگل از بازار موتورهای کاوش

ولی چیزی که بایستی بدانیم این است که چه تعداد از این آپدیت‌ها و به‌روزرسانی‌ها , دستگاه لیزر ضروری میباشند . در اینجا , مراد ازآپدیت حتمی این است که این تغییرات , به چه میزان بر صدها هزار یا میلیون‌ها وب‌سایت تأثیر گذاشته‌اند .

مبتنی بر گزارش Link دستگاه لیزر روتک , از سال ۲۰۱۱ تا به امروز ۹ به‌روزرسانی اصلی در الگوریتم‌های دستگاه لیزر گوگل وجود داشته است . این به‌روزرسانی‌ها به شرح تحت هستند :

پاندا : ۲۴/۲/۲۰۱۱
پنگوئن : ۲۴/۴/۲۰۱۲
دزد دریایی Pirate ) : 8/2012 )
مرغ مگس‌خوار ( Hummingbird ) : 22/8/2013 )
کبوتر Pigeon ) : 24/7/2014 )
به‌روزرسانی الگوریتم موبایلی : ۲۱/۴/۲۰۱۵
الگوریتم رنک برینRankBrain ) : 26/10/2015 )
الگوریتم Possum ) : 1/9/2016 )

الگوریتم فرد Fred ) : 8/3/2016 )

در واقع در در این نوشته‌ی علمی اوکس تیم قصد داراست نیز شما‌را بیش تر از آپ تو دیت ها حتمی الگوریتم های دستگاه لیزر گوگل آشنا نماید و همینطور با الگوریتم های جدید دستگاه لیزر گوگل بخش اعظم آشنا گردید .